STATUT

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wólka Kosowska. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 1989r. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Celami Stowarzyszenia są:

1)    rozwijanie przedsiębiorczości,

2)    wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w przedsięwzięciach gospodarczych,

3)    propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno- prawnej,

4)    rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki przedsiębiorców,

5)    krzewienie poczucia solidarności środowiskowej wśród przedsiębiorców,

6)    popieranie prywatnej przedsiębiorczości, oddziaływanie na rozwój nowych inicjatyw gospodarczych,

7)    propagowanie efektywnych metod zarządzania,

8)    propagowanie nowoczesnych i innowacyjnych sfer działalności gospodarczej,

9)    współpraca z organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami w celu rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury i bezpieczeństwa w biznesie,

10)organizowanie samopomocy koleżeńskiej, działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej,

11)organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,

12)promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

13)propagowanie pozytywnego wizerunku członków Stowarzyszenia i całego środowiska przedsiębiorców w środkach masowego przekazu.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1)    współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

2)    czynny udział w życiu publicznym,

3)    działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

4)    organizowanie wizytacji targów i przedsiębiorstw  w kraju i zagranicą,

5)    organizowanie targów i akcji promocyjnych,

6)    realizowanie projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorców w bieżącej działalności gospodarczej,

7)    prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej,

8)    prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej i szkoleniowej,

9)    reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w sprawach związanych z ich działalnością przed organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami,

10)współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarczej, handlowej, finansowej i usługowej,

11)pomoc organizacyjno-ekonomiczną i doradztwo oraz szkolenia członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

12)prowadzenia działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

13)współpracę z mediami, organami prasowymi i firmami Public Relations,

14)promocję Stowarzyszenia i jego członków w Internecie,

15)współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu w kraju i zagranicą,

16)inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 8

1)    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2)    Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

3)    Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 9

1)    Stowarzyszenie realizuje swoje cele, opierając się na społecznej pracy członków.

2)    Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

1)    Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i honorowych.

2)    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności  prawnych  i  nie  pozbawiona  praw  publicznych,  która uiści składkę członkowską oraz zgłosi pisemną deklarację i przedłoży pisemną rekomendację wystawioną przez przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem punktu 3.

3)    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być  obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

a)    prowadzi indywidualną działalność gospodarczą lub menedżerską na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lub

b)   jest udziałowcem lub członkiem Zarządu w spółce prawa handlowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4)    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

5)    Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)    swoją postawą i działaniami przyczyniają się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b)   dbać o jego dobre imię,

c)    popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu,

d)   regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 13

1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a w szczególności:

a)    przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b)   wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)    nosić odznaki Stowarzyszenia,

d)   uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e)   korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia w swej działalności,

f)     uczestniczyć w projektach i szkoleniach, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

g)    używania  określenia  „członek  Stowarzyszenia  Przedsiębiorców  Wietnamskich w Polsce” ,

h)   korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,

2.    Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego a w Walnym  Zebraniu  Członków  mogą  uczestniczyć  jedynie z  głosem  doradczym. Poza  tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2. Wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem,

b) za notoryczne i nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres 1 roku,

d) za utratę zdolność do czynności  prawnych  i  za pozbawienie  praw  publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3. Śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 5 lat.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1.    Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub na wskazany adres e-mail co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2.    W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3.    W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym: członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

4.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)    uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)    uchwalanie regulaminów Władz Stowarzyszenia,

d)   udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)   wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)     uchwalanie zmian Statutu,

g)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i  przeznaczeniu jego majątku,

h)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

j)podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych Stowarzyszenia przekraczających 100 000 złotych,

k)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

5.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.

6.    Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wymaga  zwykłej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie,  w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

7.    Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 20

1.    Zarząd składa się od 5 do 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Zarząd składa się z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i  członków Zarządu.

3.    Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

4.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

5.    Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborach posiedzeniu wybierają pośród siebie Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

6.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być doręczone członkom Zarządu i Komisji  Rewizyjnej w formie pisemnej lub e-mailowej. W szczególnych przypadkach zawiadomienie następuje  telefonicznie.

7.    W razie zmniejszenia się składu Zarządu poniżej wymaganej ilości członków, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

8.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

9.    Do kompetencji Zarządu należy:

a)    realizacja celów Stowarzyszenia,

b)   przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

c)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

d)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

e)   powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,

f)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

g)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

h)   sporządzanie planów pracy i budżetu,

i) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

j)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 19 pkt. 4 ppkt.j).

k)    skreślanie członków.

10. W przypadku uzyskania w Zarządzie równej liczby głosów w czasie glosowania, o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa.

§ 21

1.    Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.    W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej wymaganej ilości członków, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

3.    Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

4.    Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym po wyborach posiedzeniu wybierają pośród siebie Przewodniczącego.

6.    W przypadku uzyskania w Komisji Rewizyjnej równej liczby głosów w czasie glosowania, o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

7.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków.

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności.

2.     Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest:

a)    Prezes i członek Zarządu działający łącznie, lub

b)   Trzech członków Zarządu działających łącznie.

§ 23

1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia  w pierwszym terminie,  w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowa­rzyszenia.

3.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.